Heilige Theresia van àvila bekomt door Christus' tussenkomst de verlossing uit het vagevuur van Bernardino de Mendoza

Heilige Theresia van àvila bekomt door Christus' tussenkomst de verlossing uit het vagevuur van Bernardino de Mendoza

Door
Peter Paul Rubens
Collectie

Over dit kunstwerk

In het Boek der Stichtingen wordt verhaald hoe deze edelman die zijn eigendom van Rio del Olmos nabij Valladolid aan Theresia voor een nieuw klooster had overgemaakt geheel onverwacht en onvoorbereid stierf. Door de voorspraak van de heilige werd zijn verlossing uit het vagevuur verkregen. Vermoedelijk geschilderd omstreeks 1630.

Over de kunstenaar

Over de collectie

Het KMSKA telt zo’n 8500 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten. Met zijn verzameling die een periode van zeven eeuwen overspant – van de 14de tot en met de 20ste eeuw – is het KMSKA een belangrijke speler binnen de internationale museumwereld. Het museum bezit werken van Vlaamse primitieven zoals van Eyck, van der Weyden en Memling. De selectie uit de Gouden Eeuw van Antwerpen en de barok is met topstukken van Metsys, Gossaert, Rubens, van Dyck en Jordaens ronduit uniek. Je vindt er ook parels uit de moderne kunst. Van James Ensor bezit het KMSKA de grootste en belangrijkste collectie in de wereld. Rik Wouters, Permeke, Van de Woestyne, Spilliaert, Magritte e.a  verrijken de collectie 20ste eeuw.

Hoewel de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden en België het best vertegenwoordigd is, bezit het museum ook opmerkelijke buitenlandse topstukken: van schilderijen van FouquetTitiaan, Cranach en Modigliani tot beelden van Rodin en Zadkine.

Meer over KMSKA
Heilige Theresia van àvila bekomt door Christus' tussenkomst de verlossing uit het vagevuur van Bernardino de Mendoza
Beeldnummer
0030015000
Heilige Theresia van àvila bekomt door Christus' tussenkomst de verlossing uit het vagevuur van Bernardino de Mendoza
Beeldnummer
0030015000
Heilige Theresia van àvila bekomt door Christus' tussenkomst de verlossing uit het vagevuur van Bernardino de Mendoza
Beeldnummer
0030015000

Meer kunstwerken

Periode
Artwork type
Collectie
Locatie