Heilige Theresia van àvila bekomt door Christus' tussenkomst de verlossing uit het vagevuur van Bernardino de Mendoza

Theresa Interceding for Bernardino de Mendoza in Purgatory

By
Peter Paul Rubens

About this artwork

About the artist

About the collection

The Royal Museum of Fine Arts in Antwerp (KMSKA) presents seven hundred years of art history in an extraordinary 19th-century setting. The oldest pieces in the collection, four unique panels by Simone Martini, date from the 14th century, the most recent are from the 1970s.

The KMSKA holds work by, among others, the Flemish Primitives, Peter Paul Rubens, Rik Wouters and James Ensor. In addition to its collection of Southern Netherlandish art, the museum also possesses some notable foreign treasures.

This wonderful international mix of old and modern art is the result of several centuries of intensive collecting, first by the Guild of St Luke, then by the Academy and finally by the Museum.

More about KMSKA
Theresa Interceding for Bernardino de Mendoza in Purgatory
Photo number
0030015000
Theresa Interceding for Bernardino de Mendoza in Purgatory
Photo number
0030015000
Theresa Interceding for Bernardino de Mendoza in Purgatory
Photo number
0030015000

More artworks

Period
Artwork type
Collection
Location